Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti J.M.G. GROUP, s.r.o., so sídlom Jesenského 22, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 47 014 393, IČ DPH: SK2023696180, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo 23724/S ( ďalej len Spoločnosť J.M.G. GROUP ) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi Spoločnosťou a kupujúcim, sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti medzi obidvomi stranami.

 

 

Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci: Predávajúcim sú Spoločnosti vymedzené vo vyššie uvedenom odstavci.

Komodity: zlato, striebro, platina a paládium predáva prostredníctvom e-shopu na stránke www.gold-silber.sk Spoločnosť  J.M.G. GROUP 

Kupujúci: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Zmluvné strany: Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci spolu alebo každý z nich jednotlivo.

Web stránka: www.gold-silber.sk

Tovar: Tovarom sa rozumejú komodity, ktoré predávajúci ponúka na web stránke.

Kúpna zmluva: Je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru uvedeného a zobrazeného na web stránke.

Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom web stránky alebo na emailovú adresu predávajúceho.

Objednávka: Objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom sms správy, hlasového telefonického rozhovoru alebo emailom na emailovú adresu predávajúceho.

 

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Klient si tovar objednáva na základe hlasového telefonického rozhovoru s predávajúcim, prostredníctvom zaslanej SMS alebo prostredníctvom e-mailu.

2. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu ), názov tovaru a jeho hmotnosť, počet kusov.

3. Potvrdením objednávky vyššie uvedeným spôsobmi sa kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú a záväznú. Kupujúci nemôže podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

 

Cena tovaru

 

1. Po potvrdení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru na objednaný tovar, pri ktorej sa vychádza z ceny tovaru v dobe objednávky.

2. Kupujúci je povinný realizovať príkaz na úhradu zálohovej faktúry obratom po jej doručení a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre, alebo aj hotovostným vkladom na účet predávajúceho.

 

 

Záloha na objednaný tovar

 

1. Predávajúci má právo požiadať kupujúceho o úhradu zálohovej faktúry na objednaný tovar vo výške 10% z predbežnej ceny tovaru.

2. Zálohovú faktúru je možné uhradiť bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.

3. Pokiaľ kupujúci zašle predávajúcemu kópiu zrealizovaného príkazu na úhradu zálohovej faktúry (prostredníctvom emailu) obratom po jej obdržaní, garantuje predávajúci konečnú cenu tovaru zhodnú s cenou v dobe objednávky. V opačnom prípade bude cena tovaru zafixovaná po pripísaní 10% zálohy na bankový účet predávajúceho.

4. Pokiaľ predávajúci po pripísaní zálohy na bankový účet zistí, že konečná cena tovaru bude vyššia o 10 a viac % ako predbežná cena tovaru v dobe vytvorenia objednávky, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Následne sa s kupujúcim dohodne na jednej z týchto možností:

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne akceptovať cenu vyššiu, zafixuje predávajúci na jeho pokyn konečnú cenu tovaru a vystaví konečnú faktúru.

Na žiadosť kupujúceho vyčká predávajúci s fixáciou ceny na iný/neskorší deň. O dĺžke tejto doby a o termíne fixácie rozhoduje kupujúci. Ak však kupujúci nedá predávajúcemu pokyn ani do 10 pracovných dní, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť kupujúcemu bankovým prevodom celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry a to do 3 pracovných dní.

V prípade, ak bude vyššia cena pre kupujúceho neakceptovateľná, vráti predávajúci kupujúcemu celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry bankovým prevodom a to do 3 pracovných dní.

5. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní odo dňa vystavenia konečnej faktúry zaplatiť predávajúcemu rozdiel medzi konečnou cenou tovaru a úhradou zálohovej faktúry a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.

Doplatok kúpnej ceny v hotovosti je možný iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to iba do výšky stanovenej zákonom, tj. 5.000 EUR.

6. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak a kupujúci neuhradí konečnú faktúru do dátumu splatnosti, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň.

7. Pokiaľ kupujúci neuhradí konečnú faktúru ani do 5 dní od jej vystavenia, odstúpi predávajúci od zmluvy a uhradená záloha z predbežnej ceny tovaru prepadá v plnej výške v prospech predávajúceho.

 

 

Okamžitá fixácia ceny

 

Objednanie tovaru s okamžitou fixáciou ceny je dostupné po telefonickej dohode pre stálych zákazníkov.

 

 

Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky v nasledujúcich prípadoch:

v prípade nesprávneho zápisu zverejnenej aktuálnej ceny (o tejto skutočnosti bude kupujúci okamžite informovaný e-mailom)

ak objednávku považuje za neserióznu alebo pochybnú

ak kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za objednaný tovar, prípadne nesplnil iné podmienky alebo záväzky z hľadiska odberu tovaru

ak kupujúci uvedie v objednávke požiadavky, ktoré sú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo uvedie nesprávne údaje

ak kupujúci odmietne potvrdiť emailom telefonickú objednávku, prípadne nebude odpovedať na výzvy predávajúceho

 

 

Pracovná doba

 

1. Fixácia prebieha každý pracovný deň v dobe od 8:30 do 21:30 hodiny.

2. Pokiaľ kupujúci objedná tovar mimo tento čas, bude konečná cena tovaru stanovená medzi 8:30 – 9:00 hod nasledujúci pracovný deň.

3. Stálym zákazníkom je po telefonickej dohode možné zafixovať cenu tovaru aj mimo pracovnú dobu, vrátane víkendov a sviatkov.

 

 

Dodacie podmienky

 

1. Po úhrade konečnej faktúry dodá predávajúci zvyčajne do 7-10 pracovných dní tovar kupujúcemu.

2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

3. V prípade, ak predávajúci nebude môcť uspokojiť objednávku ani po tejto predlženej lehote, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny tovaru, ktorú uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu tovaru kupujúcemu bankovým prevodom do 3 pracovných dní.

4. Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke osobný odber, informuje predávajúci kupujúceho o možnom termíne odberu. Osobný odber je možný v kancelárii vyššie uvedených spoločností, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli na inom mieste. Po individuálnej dohode je možné osobné doručenie v Slovenska.

5. V ostatných prípadoch je tovar odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom doručovacích spoločností, vždy bezpečne zabalený a poistený na plnú hodnotu tovaru. Tovar zasielame aj do zahraničia.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v deň dodania tovaru bola v mieste dodania prítomná osoba, ktorá zásielku prevezme.

7. Cenu poštovného a poistného hradí kupujúci predávajúcemu spolu s konečnou cenou tovaru. Cena zahŕňa náklady na prepravu, poistenie tovaru na plnú hodnotu a balné. Ceny poštovného sú vrátane DPH.

8. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný predávajúcim alebo je zásielka poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, prípadne emailom.

 

Výkup

 

Pre výkup komodít: zlato, striebro, platina a paládium sa výkupná cena pohybuje podľa aktuálneho kurzu týchto komodít na burze v čase výkupu, resp. sa stanovuje po dohode s klientom – v tomto prípade s predávajúcim individuálna cena.

Výkupná cena je stanovená ako cena v EUR za 1 trójsku uncu ( 1 oz ). Cena pre jednotlivé zliatky a mince sú prepočítané podľa váhy v unciach. Pri zlatých, strieborných, platinových a paládiových minciach platia rovnaké odkupné ceny pre všetky druhy mincí.

 

 

Reklamácia a záruka

 

1. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia alebo osobného predania tovaru kupujúcemu.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vzniknú na tovare po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku prírodných živlov, nešetrným zaobchádzaním, neodbornom skladovaní a neodbornou manipuláciou s tovarom.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom emailovej správy. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie emailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

4. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu tovaru.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

1. V prípade, ak kupujúci v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje, kupujúci udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním všetkých svojich osobných údajov.

2. Údaje budú použité výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením kúpnej zmluvy a nebudú poskytnuté tretím osobám.

3. Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na web stránkach predávajúceho v deň zrealizovania objednávky kupujúcim.

2. Predávajúci je oprávnený vykonať ich zmeny a doplnky, ktoré uverejní na svojej web stránke, pričom dňom ich uverejnenia nadobúdajú platnosť.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred zrealizovaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom hlasového telefonického hovoru, SMS, web stránky a elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2013.

 

Posledná zmena uvedených Obchodných podmienok bola vykonaná 13.09.2018.